Απόλυση

Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία,

μόνη η ασθένεια του μισθωτού δεν αποτελεί καθεαυτή λόγο απόλυσης.

Η δε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του μισθωτού λόγω ασθενείας, αποτελεί το έσχατο μέσο για την ικανοποίηση των δικαιολογημένων συμφερόντων της εργοδοτικής επιχείρησης, κατόπιν στάθμισης και των συγκρουόμενων συμφερόντων των μερών.

Ο εργοδότης επομένως, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα όπως απαιτεί η καλή πίστη, σύμφωνα με τα άρθρα 288 και 652 ΑΚ, οφείλει, πριν καταφύγει στο επαχθέστερο μέτρο της απόλυσης, να λάβει πρόνοια υπέρ του μισθωτού και να εξετάσει τη δυνατότητα λήψης του ηπιότερου μέτρου της ανάθεσης στον εργαζόμενο εργασίας, την οποία είναι ικανός να παράσχει σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνεται η κατάσταση της υγείας του.

July 16, 2019

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ;

Όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία,
July 12, 2019

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Συνήθως ο εργοδότης προσφεύγει στη διαθεσιμότητα
July 10, 2019

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
June 27, 2019

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

Η αποζημίωση απόλυσης δε θεωρείται μισθός, κι επομένως