Η Γνώμη των Ειδικών

September 11, 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ

Στα πλαίσια της ισχύος μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας,
September 11, 2018

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Η προσφυγή του εργοδότη στις ομαδικές απολύσεις του προσωπικού του,
September 11, 2018

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του ν.2112/1920 και 1 και 5 του ν.3198/1955,
September 11, 2018

ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Στο νόμο 1264/1982, ο οποίος ρυθμίζει τα σχετικά με τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ειδικότερη συνδικαλιστική δράση και δραστηριότητα,