Σύμβαση Εργασίας

Παρεμφερείς είναι οι εργασίες,

οι οποίες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την οφειλόμενη κατά τη σύμβαση κύρια εργασία, όπως για παράδειγμα προπαρασκευαστικές ή συμπληρωματικές εργασίες που δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα της συνολικής απασχόλησης. Για τις εργασίες αυτές, εφόσον εκτελούνται μέσα στο νόμιμο ωράριο, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.

Αντιθέτως, πρόσθετες είναι οι εργασίες

που δεν εμπίπτουν στην έννοια της οφειλόμενης κύριας εργασίας. Ο εργαζόμενος δεν έχει συνεπώς καταρχήν υποχρέωση να τις εκτελέσει, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και τελείως προσωρινά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της επιχείρησης. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο μισθωτός δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.