άδεια

Οι μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που εργάζονται στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ

δικαιούνται άδεια 14 ημερών με αποδοχές ανά έτος και χορηγείται τμηματικά ή συνεχώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο εργαζόμενος.

Για κάθε μέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο ημερών.

Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.