ανωτέρα βία

February 4, 2022

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΟΤΕ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΟΧΙ

Το άρθρο 6§2 εδ. γ’ του ν. 2112/1920 θεσπίζει τον βασικό κανόνα της πλήρους απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης στους εργαζόμενους