αποζημίωση

Με το άρθρο 58 του Ν. 4611/2019 προβλέπεται ότι,

αναστέλλεται η τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για την αμφισβήτηση του κύρους της απόλυσης καθώς και η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την διεκδίκηση της αποζημίωσης απόλυσης.

Η εν λόγω αναστολή διαρκεί από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη σύνταξη πρακτικού

που περιέχει την αιτιολογημένη άποψη του Επιθεωρητή ή την αιτιολογημένη γνώμη περί της αδυναμίας διατύπωσης αιτιολογημένης άποψης.