αποχή

March 9, 2023

Η αποχή του εργαζομένου από την εργασία λόγω ασθένειας

Για την αποχή του εργαζομένου από την εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, το άρθρο 5 παρ.3 του ν. 2112/1920 ορίζει ότι:
October 26, 2021

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Η αδικαιολόγητη αποχή δημοσίου υπαλλήλου από την άσκηση των καθηκόντων του αποτελεί ένα από τα απαριθμούμενα στο άρθρο 107 του Υπαλληλικού Κώδικα ( ν.3528/2007) πειθαρχικά παραπτώματα.