δημόσιος υπάλληλος

Η άδεια άνευ αποδοχών,

εγκρίνεται και χορηγείται καταρχήν για έως 1 μήνα, μετά από στάθμιση των αναγκών της υπηρεσίας.

Είναι δυνατόν να χορηγηθεί και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έως 5 έτη, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.