εργατικό ατύχημα

Το ατύχημα εργαζομένου κατά την επιστροφή του από τον τόπο εργασίας του στην οικία του
θεωρείται εργατικό, κατά το άρθρο 1 του Νόμου 551/1915.

Συγκεκριμένα, το ως άνω άρθρο προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει αποζημίωση από τον εργοδότη του και στην περίπτωση ατυχήματος που έλαβε χώρα με αφορμή την εργασία του. Η επιστροφή του εργαζομένου στην κατοικία του έχει ως αφορμή την παροχή εργασίας του. Επομένως, δικαιούται να λάβει αποζημίωση, σύμφωνα με το Νόμο 551/1915 για τα εργατικά ατυχήματα.