εφεύρεση

May 15, 2019

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Με τον όρο εφεύρεση του εργαζομένου εννοούμε