μαθητευόμενος

May 29, 2024

Η σύμβαση εργασίας μαθητευόμενων και εργαζόμενων κάτω των 18 ετών

H σύμβαση μαθητείας, είναι μια μορφής εργασία η οποία δεν αποσκοπεί στην παροχή της εργασίας για σκοπούς βιοποριστικούς, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και ειδίκευση του […]