προϊστάμενος

February 13, 2022

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

Για να επιλεγεί κάποιος ως Προϊστάμενος Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
May 6, 2021

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ;

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Διεύθυνσης ή Τμήματος εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα,