Σύμβαση εργασίας

Κατά κανόνα η σχέση εργασίας

λύνεται αυτοδίκαια με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου και ο εργοδότης έχει πλέον το δικαίωμα να μη δέχεται τις υπηρεσίες του μισθωτού.

Εξαιρετικά, στην περίπτωση που, μολονότι παρήλθε ο συμφωνημένος για τη λήξη χρόνος εργασίας, ο μισθωτός εξακολουθεί να εργάζεται, χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι παρατείνεται για αόριστο χρόνο.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση, ο ορισμένος χρόνος της αρχικής σύμβασης  και το μετέπειτα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συνεχίζεται η παροχή της εργασίας, συναποτελούν μία ενιαία πλέον σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ακόμη κι αν μεσολαβήσει μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξεως της σύμβασης ορισμένου χρόνου και της επαναπρόσληψης του μισθωτού.