ΤΙ ΜΙΣΘΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ;

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
January 13, 2021
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ;
January 14, 2021
Share

Η «πρακτική» θεωρείται σύμβαση μαθητείας.

Ήτοι, πρόκειται για τη σύμβαση, κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή ορισμένης τέχνης.

Ειδικότερα, στη γνήσια σύμβαση μαθητείας προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαίδευσης, η δε τυχόν παροχή εργασίας από αυτόν δεν γίνεται με σκοπό εκτέλεσης παραγωγικού έργου, αλλά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Συνεπώς, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της σύμβασης εργασίας του ΑΚ. Ωστόσο, μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο εργοδότης θα καταβάλλει στον μαθητευόμενο μισθό (κατώτερο από τον μισθό του καταρτισμένου μισθωτού) για την ωφέλεια που αντλεί από την εργασία του τελευταίου, καθώς και ότι ο μαθητευόμενος είτε δεν θα λαμβάνει μισθό είτε θα καταβάλλει ορισμένο ποσό στον εργοδότη για τη μαθήτευσή του.