ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Share

Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης μπορούν να τοποθετηθούν στο χώρο εργασίας

μόνο εάν αυτό δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας,

προκειμένου να επιτευχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των χώρων εργασίας και εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για αυτό.