ΠΟΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ;
January 6, 2019
ΕΩΣ 645€ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
January 8, 2019
Share

Η οικειοθελής αποχώρηση μπορεί να γίνει είτε ρητά ( γραπτά ή προφορικά ) είτε σιωπηρά.

Οπωσδήποτε ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση για τη λύση της εργασιακής σχέσης με παραίτηση. Σε κάθε περίπτωση όμως υποχρεούται, κατά την αποχώρησή του εργαζομένου και εφόσον αυτός δεν έχει λάβει την ετήσια άδειά του , να του χορηγήσει την ετήσια άδεια καθώς και αποζημίωση για τις αποδοχές μη ληφθείσας άδειας και επιδόματος αδείας.

Επιπλέον, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει στον ΟΑΕΔ, μέσα σε οχτώ (8) ημέρες, την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού, διαφορετικά του επιβάλλονται πρόστιμα. Με το  νόμο 4488/2017, ο εργοδότης, έχει πλέον και την υποχρέωση να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα αποχώρησης του.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 38, η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του µισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωµένο έντυπο υπογεγραµµένο από τον εργοδότη και τον εργαζόµενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόµενο, µε την οποία τον ενηµερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόµενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εµπρόθεσµα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής των ανωτέρω συνοδευτικών εγγράφων, η σύµβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε µε άτακτη καταγγελία του εργοδότη. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει αποζημίωση απόλυσης, η οποία είναι διπλάσια από την αποζημίωση που χορηγείται στην καταγγελία έπειτα από προειδοποίηση.