ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
June 17, 2020
H ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
June 18, 2020
Share

Σε οποιαδήποτε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας

ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την υποβολή των καταγγελιών.

Με βάση την έδρα του εργοδότη ορίζεται συνήθως το κατά τόπο αρμόδιο.

Εξάλλου, το Σ.Ε.Π.Ε έχει την αρμοδιότητα να:

  • ελέγχει όλες τις επιχειρήσεις, γενικότερα κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας
  • να προβαίνει σε κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα σχετικά με την διαπίστωση τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
  • να εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα στον χώρο εργασίας
  • να λαμβάνει διοικητικά μέτρα, να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις ή να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη
  • να έχει πρόσβαση στα αρχεία της επιχείρησης
  • να εξετάζει κάθε καταγγελία και αίτημα που υποβάλλεται σχετικά με την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας
  • να παρεμβαίνει συμφιλιωτικά στην επίλυση διαφορών. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για τριμερής συνάντηση μεταξύ εργαζομένου, εργοδότη και επιθεωρητή. Ο εργοδότης πρέπει να παρασταθεί κατά την διαδικασία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του νομίμου εκπροσώπου.

Στο τέλος ο επιθεωρητής συντάσσει το «Δελτίο Εργατικής Διαφοράς» στο οποίο περιέχονται οι θέσεις των τριών μερών. Αυτό αποτελεί δημόσιο έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο.