Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΩΣ 30/9 ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
August 11, 2020
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | ΤΕΣΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ: ΝΟΜΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ;
August 13, 2020
Share

Είναι θεμιτός ο έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των μη εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί σε κάθε περίπτωση να υποστεί έλεγχο «πόθεν έσχες». Ειδικότερα όταν διαπιστώνεται παράβαση ή υποψία παράβασης από δημόσιο υπάλληλο, ο Οικονομικός Επιθεωρητής δύναται να διατάξει έλεγχο «πόθεν έσχες» της τελευταίας δεκαετίας τόσο για τον διοικούμενο όσο και τα στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Κατά τον έλεγχο αυτό εξετάζονται οι τραπεζικές καταθέσεις του ελεγχόμενου και της οικογένειας του, τα ακίνητα, οι μετοχές και τα κεφάλαιά του, προκειμένου να αποφανθεί η Οικονομική Επιθεώρηση εάν ο μισθός του υπαλλήλου και τα έσοδα της οικογένειάς του δικαιολογούν τα αποκτήματά του ή όχι κατά τα έτη εργασίας του στο δημόσιο.

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ’ αριθμ. 3/2013 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με το νομοθετικό κενό που υπάρχει από την στιγμή που για οποιονδήποτε λόγο, ο οποίος μπορεί να έγκειται σε συνταξιοδότηση ή απόλυση, ο δημόσιος υπάλληλος απωλέσει την δημοσιουπαλληλική του ιδιότητα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη γνωμοδότηση «ελλείψει ειδικής διατάξεως του νόμου που να επιτρέπει τη δυνατότητα ενάρξεως και διενέργειας ελέγχου περιουσιακής καταστάσεως από τους οικονομικούς επιθεωρητές σε βάρος προσώπων που πριν από την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του ελέγχου έχουν απωλέσει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, δεν είναι νόμιμη η επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων τους που πραγματοποιείται κατά τον έλεγχο επειδή αντίκειται στην αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης, εφόσον οι οικονομικοί επιθεωρητές δεν έχουν την δυνατότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων προσώπων, τα οποία δεν έχουν πλέον την υπαλληλική ιδιότητα, αλλά είναι ιδιώτες, δοθέντος ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις επιτρέπουν την έναρξη και συνέχιση ελέγχων περιουσιακής κατάστασης εν ενεργεία μόνο υπαλλήλων».

Κατά συνέπεια στην περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης του ελεγχόμενου, οι οικονομικοί επιθεωρητές οφείλουν να παραπέμψουν ή αναπέμψουν τη σχετική υπόθεση σε δημόσιες αρχές που δεν εμποδίζονται να διενεργήσουν έλεγχο από το γεγονός της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, όπως είναι το ΣΔΟΕ.

Δικηγόρος Εργατολόγος