Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
February 7, 2021
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
February 9, 2021
Share

Της Δικηγόρου -Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*

Η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο της αρχής, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος, και συνίσταται στην αλλαγή της θέσης του υπαλλήλου, ο οποίος μετατοπίζεται σε άλλη οργανική μονάδα του ίδιου φορέα και εντός της έδρας του. Η μετακίνηση γίνεται συνήθως με πρωτοβουλία του φορέα, αλλά μπορεί να τη ζητήσει και ο υπάλληλος.

Η μετακίνηση γίνεται για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες της οργανικής μονάδας, στην οποία ο υπάλληλος μετατοπίζεται.

Η απόφαση μετακίνησης δε θεωρείται κατ’ αρχήν ως δυσμενής μεταχείριση του υπαλλήλου και γι’ αυτό πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, η διοίκηση δεν υποχρεούται να καλέσει σε προηγουμένη ακρόαση τον υπάλληλο.

Επιπλέον, η θέση στην οποία μετακινείται πρέπει να είναι σχετική με τα προσόντα, ειδικότητα και καθήκοντα του υπαλλήλου.

Με πρωτοβουλία της διοίκησης ο υπάλληλος μετακινείται μόνο εντός τη έδρας του ίδιου φορέα. Το οικείο όργανο, όμως, πριν αποφασίσει τη μετακίνηση του υπαλλήλου υποχρεούται να λάβει υπόψη του κριτήρια, όπως είναι για παράδειγμα ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η οικογενειακή του κατάσταση, η συνυπηρέτηση συζύγου.

Μετακίνηση σε οργανική μονάδα του φορέα εκτός της έδρας (δηλαδή σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας) μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και όχι με πρωτοβουλία της διοίκησης. Κατά αρχήν, ο φορέας είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει τον υπάλληλο, που έχει εκδηλώσει τη σχετική  επιθυμία. Μπορεί να αρνηθεί τη μετακίνηση, μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφασή του, και μόνο για λόγους συμφέροντος της υπηρεσίας όπου ήδη υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά κανόνα, όμως, οι αποφάσεις μετακίνησης δεν απαιτούν ειδική αιτιολογία, καθώς αποτελούν διοικητικές πράξεις ευρείας διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί. Στην περίπτωση αυτή, η μετακίνηση γίνεται κατ’ εξαίρεση με τη διαδικασία της μετάθεσης. Ως εξαίρεση της εξαίρεσης προβλέπεται η  μετακίνηση στα νησιά που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας (πχ Εύβοια), οπότε εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για τη διαδικασία της μετακίνησης, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω.

Ειδικότερα για τους προϊσταμένους, η μετακίνηση τους επιτρέπεται μόνο σε θέση αντίστοιχης βαθμίδας της οργανικής μονάδας. Δε μπορεί δηλαδή ένας προϊστάμενος να βρεθεί νόμιμα σε υποδεέστερη θέση, ακόμα και αν υφίστανται υπηρεσιακοί λόγοι.

Ρητός περιορισμός ως προς τη χρονική διάρκεια της μετακίνησης δεν υπάρχει, αλλά θεωρείται ότι αυτή διαρκεί όσο και η ύπαρξη των συγκεκριμένων υπηρεσιακών αναγκών που την επέβαλαν.

Πράξεις μετακίνησης προσβάλλονται για λόγους που ανάγονται στην ορθή εφαρμογή από τη διοίκηση των κανόνων που διέπουν τη μετακίνηση, όπως πχ όταν ο υπάλληλος τοποθετείται σε οργανική θέση άλλης υπηρεσίας (αρχής), όταν προϊστάμενος μετακινείται σε υποδεέστερη θέση, όταν η διοίκηση δε συνεκτιμά πριν τη μετακίνηση τα ενδεικτικά κριτήρια που τάσσει ο νόμος.


* Η Ελευθερία Στόικου είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων Διοικητικού δικαίου, ιδίως στο Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων. Είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.