ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ
March 6, 2021
ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
March 7, 2021
Share

Της Δικηγόρου – Δημοσιολόγου Ελευθερίας Στόικου*

Για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας εκδίδεται προκήρυξη από τον οικείο φορέα, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα Ως Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις οικείες οργανικές διατάξεις, εφόσον κατά την τελευταία τριετία έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές με βαθμολογία από 75 έως 100 στις εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την οριστικοποίηση αυτών από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και:

  1. κατέχουν τον βαθμό Α` και έχουν τρία (3) έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ή
  2. έχουν τον Α` βαθμό και έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος.

Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης (ενδεικτικά: βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, πιστοποιημένη γλωσσομάθεια)

β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης. Επισημαίνεται ότι μοριοδοτείται και η προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, εφόσον αυτή έχει προηγουμένως αναγνωριστεί.

γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου, και εξάγεται το συνολικό άθροισμα.

Αρχικά, όσοι υποψήφιοι πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α` έως γ` (τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης, αξιολόγηση). Στη συνέχεια το Συμβούλιο Επιλογής προσωπικού (ΣΕΠ) ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειόμενων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, που προκύπτει, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, από τον πολλαπλασιασμό της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων με αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για πλημμέλειες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ορθή τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τη λανθασμένη εφαρμογή των κριτηρίων που θέτει ο νόμος.


* Η Ελευθερία Στόικου είναι δικηγόρος, με εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων Διοικητικού δικαίου, ιδίως στο Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων. Είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρίας ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.