ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
August 5, 2021
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
August 8, 2021
Share

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Σύμφωνα με το άρθρο 656 ΑΚ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθού, όταν τα περιστατικά που καθιστούν αδύνατη την αποδοχή της εργασίας συνιστούν ανώτερη βία. Κατά την κρατούσα άποψη, ανωτέρα βία συντρέχει όταν η αποδοχή της εργασίας εμποδίζεται από τυχηρά γεγονότα, τα οποία είναι απρόβλεπτα και δεν είναι δυνατόν να αποτραπούν, ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Έχει γίνει δεκτό από δικαστικές αποφάσεις της χώρας μας, ότι συνιστά ανώτερη βία, μεταξύ άλλων, η ολική ή μερική καταστροφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης από εκτεταμένη πυρκαγιά που προκάλεσε είτε προσωρινή είτε οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του παραπάνω άρθρου, συμπεραίνεται ότι η ανώτερη βία λειτουργεί ως λόγος απαλλαγής του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθού.

Αναλυτικά στην περίπτωση που η επιχείρηση επλήγη από πυρκαγιά, με αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της, ο εργαζόμενος δεν οφείλει την παροχή των υπηρεσιών του και από την άλλη  πλευρά ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού. Πρέπει δε να τονισθεί ότι στην παραπάνω περίπτωση, η ολική ή προσωρινή καταστροφή της επιχείρησης, δεν οδηγεί αυτομάτως και στη λύση των συμβάσεων εργασίας. Οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές, πλην όμως, για το χρονικό διάστημα που ο εργοδότης δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες των εργαζομένων λόγω της καταστροφής των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, δεν οφείλει να καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό.

Επισημαίνεται δε, ότι κατά  διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του ν. 2112/1920, η ανωτέρα βία, λειτουργεί και ως λόγος έκτακτης καταγγελίας μόνο εφόσον, η επέλευση της, επιφέρει την οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης ως ενιαίας μονάδας. Η διακοπή δεν αρκεί να είναι οριστική, πρέπει να είναι και ολική. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τις συμβάσεις εργασίας, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης.

Κατ’ εξαίρεση, μόνο εφόσον η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη ειδικά για τον συγκεκριμένο ασφαλιστικό κίνδυνο, δηλαδή την καταστροφή της από πυρκαγιά, τότε οφείλεται στον εργαζόμενο η καταβολή των 2/3 του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του για αυτό τον λόγο.