ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ;

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ
July 21, 2019
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΕ
July 22, 2019
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4440/2016

«Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση για συνυπηρέτηση στην περιοχή που υπηρετεί σύζυγος ή συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 δημόσιος υπάλληλος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. ή λειτουργός, κατά προτεραιότητα εκτός Νομού Αττικής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης των οικείων Υπουργών ή, προκειμένου για απόσπαση μεταξύ Ο.Τ.Α., με την έκδοση απόφασης από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη, στην ίδια ή σε άλλη υπηρεσία της ίδιας περιοχής, συνεκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

Η συνυπηρέτηση, δύναται να θεωρηθεί προσωπικός λόγος, για τον οποίον ο υπάλληλος αιτείται την απόσπαση.

Η απόσπαση, σε όλες τις επιμέρους μορφές της, διενεργείται καταρχήν στο πλαίσιο άσκησης διακριτικής ευχέρειας εκ μέρους της Διοίκησης, η οποία όμως οριοθετείται από τις επιταγές του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν. 4440/2016). Για την απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης, απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας. Έπειτα, ακολουθείται η διαδικασία του ΕΣΚ, η οποία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται εντός τακτής και καθορισμένης προθεσμίας, κοινοποιείται δε στο φορέα προέλευσης και στον υπάλληλο, ο οποίος καλείται να αναλάβει υπηρεσία το αργότερο εντός ενός μηνός.

Σημειωτέον ότι, βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 Ν. 4440/2016, μεταξύ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ, είναι η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας απόσπασης. Ωστόσο, από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση.