ΠΟΤΕ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ;

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
September 11, 2018
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ;
September 11, 2018
Share

Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές),

υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το προσωπικό, το οποίο απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο εργασίας, με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι, μέσω της οικείας συνδικαλιστικής τους οργανώσεως, θα ειδοποιήσουν εγγράφως τον εργοδότη τους μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ότι επιθυμούν να εργασθούν κατά τη νέα περίοδο. Εάν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση, η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος είχε τηρήσει τις, για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο, απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η από το ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας. Για τον καθορισμό όμως του ύψους της αποζημιώσεως αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση, από τον, μετά την αρχική πρόσληψη, συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυομένου, αφαιρουμένου του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση που ο καλούμενος από την επιχείρηση μισθωτός δεν αναλάβει υπηρεσία μέσα σε 5 μέρες αδικαιολόγητα, χάνει το δικαίωμα της επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.