άδεια

Η ομαδική χορήγηση άδειας, ούτε προβλέπεται αλλά ούτε και απαγορεύεται

από τον Α.Ν. 539/1945. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρόκειται για μία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, η οποία διέπεται από την καλή πίστη της ΑΚ 288 και είναι βέβαια σύμφωνη με τη νομοθεσία περί αδειών. Ωστόσο, ο εργοδότης υποχρεούται να προγραμματίσει εγκαίρως την ομαδική χορήγηση αδειών και μάλιστα κατά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου).

Έτσι, αν ένας εργαζόμενος, αρνηθεί να λάβει άδεια κατά τη διάρκεια διακοπής των εργασιών της επιχείρησης, κατ’ αρχήν ενεργεί αντίθετα με την καλή πίστη που διέπει τη σχέση εργασίας στο σύνολό της. Ιδίως δε, στην περίπτωση που μία επιχείρηση έχει διαμορφώσει μακροχρόνια και σταθερή πρακτική της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, κατά την οποία χορηγεί ομαδική άδεια στο προσωπικό, θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σιωπηρή συμφωνία. Τότε, η άρνηση των μισθωτών να λάβουν άδεια τη συγκεκριμένη περίοδο, θα ήταν όχι απλώς αντικείμενη στην καλή πίστη αλλά θα παραβίαζε επιπλέον και την ίδια τη σύμβαση, καθώς πρόκειται για μία πρακτική που έχει καθιερωθεί από σιωπηρή συμφωνία.

Διαφορετική όμως, είναι η περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης αποφασίζει για πρώτη φορά να χορηγήσει ομαδική άδεια στο προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή όμως, ενδεχομένως κάποιοι μισθωτοί έχουν ήδη ζητήσει και λάβει την άδειά τους, ασκώντας το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος, πριν τη χορήγηση της ομαδικής άδειας.

Τότε πρέπει να διακρίνουμε τα εξής ενδεχόμενα :

  • οι μισθωτοί δεν γνώριζαν ότι η επιχείρηση επρόκειτο να χορηγήσει ομαδική άδεια, είτε επειδή η απόφαση δε γνωστοποιήθηκε εγκαίρως είτε διότι η απόφαση λήφθηκε αργότερα,
  • οι μισθωτοί γνώριζαν ότι πρόκειται να χορηγηθεί ομαδική άδεια αλλά παρ’ όλα αυτά ζήτησαν και έλαβαν άδεια κατά τη διάρκεια άλλης περιόδου.

Στην πρώτη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι έχουν λάβει άδεια ήδη, οι μισθωτοί δικαιούνται αποδοχές και για το διάστημα της ομαδικής άδειας, με τους όρους της υπερημερίας. Θεωρείται δηλαδή ο εργοδότης υπερήμερος, ως αρνούμενος την προσηκόντως προσφερόμενη εργασίας από τους εργαζόμενους.

Στην δεύτερη όμως περίπτωση, κατά την οποία ο εργαζόμενος, εσκεμμένα λαμβάνει άδεια σε διαφορετική περίοδο, παραβιάζοντας την αρχή της καλής πίστης, δε δικαιούται αποδοχές κατά το διάστημα διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων, και έγκαιρη γνωστοποίηση της απόφασης περί χορήγησης ομαδικών αδειών, οι οποίες χορηγούνται πάντα εντός της θερινής περιόδου. Τέλος, ακόμα και στην περίπτωση αυτή των ομαδικών αδειών, οι αποδοχές και το επίδομα άδειας προκαταβάλλονται, όπως προβλέπει ο Α.Ν. 539/1945 για την κανονική άδεια.

January 29, 2019

ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;

Η ομαδική χορήγηση άδειας, ούτε προβλέπεται αλλά ούτε και απαγορεύεται
January 29, 2019

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 & 5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Επιπλέον ημέρες αδείας για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημόσιους υπαλλήλους.
January 18, 2019

ΠΟΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΩΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ;

Ο Υπαλληλικός Κώδικας, παρέχει στους πατέρες υπαλλήλους τις εξής άδειες:  Άδεια 2 ημερών Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα, στον πατέρα […]
December 10, 2018

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ;

Η άδεια άνευ αποδοχών αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου δεν προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.