ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΩ ΟΣΟ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ;

Share

Συνήθως ο εργοδότης προσφεύγει στη διαθεσιμότητα

ως εναλλακτικό μέτρο σε σχέση με την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια προσωρινή οικονομική δυσχέρεια.

Άρα η θέση σε διαθεσιμότητα δε λύει τη σύμβαση εργασίας αλλά την αναστέλλει. Ωστόσο τυχόν απόλυση είναι δυνατή τόσο μετά το τέλος του χρόνου της διαθεσιμότητας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον ο εργοδότης καταβάλλει τη νόμιμη αποζημίωση.

Μάλιστα ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης και συνυπολογίζεται για τον χρόνο υπολογισμού της αποζημίωσης.