ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ;

ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
August 31, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. ΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;
August 31, 2018
Share

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 410/1988, οι διατάξεις που,

κάθε φορά, ισχύουν αναφορικά με τους περιορισμούς των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου προς κάλυψη οργανικών θέσεων. Στους παραπάνω περιορισμούς υπάγεται και η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή κατά το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα. Επομένως, είναι δυνατή η άσκηση ιδιωτικού έργου από συμβασιούχο ορισμένου χρόνου που όμως κατέχει οργανική θέση, εφόσον η αιτούμενη ιδιωτική δραστηριότητα συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της χορήγησης της απαιτούμενης άδειας.