ΘΑΝΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
September 11, 2018
ΑΠ 31/2013: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ
September 11, 2018
Share

Συντρέχει αποκλειστική υπαιτιότητα του εργοδότη για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα,

εφόσον η ανάφλεξη προήλθε από την εξ αμελείας αυτού τοποθέτηση κενών φιαλών υγραερίου στο χώρο εργασίας. Ο εργαζόμενος δε βαρύνεται με συνυπαιτιότητα, από μόνη τη χρησιμοποίηση, με δική του πρωτοβουλία και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, του εργαλείου πυροδότησης, καθώς αυτός δεν είχε λάβει έγγραφη ρητή εντολή του εργοδότη του περί του αντιθέτου, ούτε οδηγίες και πληροφορίες για την επικινδυνότητα της εν λόγω εργασίας.