ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΩΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΑΣ Η΄ ΑΦΟΡΜΗΣ;
September 11, 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΑΣ Η΄ ΑΦΟΡΜΗΣ;
September 11, 2018
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα

σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε την εργασιακή σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Έχει δε κριθεί ότι, σπουδαίο λόγο αποτελούν τα περιστατικά εκείνα ή ακόμα και το μεμονωμένο εκείνο περιστατικό, εξαιτίας των οποίων δεν είναι δυνατόν, κατ’ αντικειμενική κρίση, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να αξιωθεί από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη η συνέχιση της συμβάσεως μέχρι τη συμφωνημένη ή εκ του νόμου υποχρεωτική λήξη της. Προσφάτως δε κρίθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια ότι, μόνη η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του εργοδότη, άρα και η μείωση των κερδών ή ακόμα και η δημιουργία ζημιών, δεν αποτελεί σπουδαίο λόγο υπέρ του τελευταίου για να καταγγείλει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, καθώς ο εργοδότης φέρει τον κίνδυνο της επιχείρησής του και δεν μπορεί με την καταγγελία να επιρρίψει τον κίνδυνο αυτό στο μισθωτό ή να προκαλέσει δυσμενείς συνέπειες σε αυτόν από ενέργειες στη σφαίρα της δικής του αποκλειστικά αρμοδιότητας.