ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ;

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
September 11, 2018
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
Share

Στις μέρες μας είναι αρκετά συχνή η απόλυση εργαζομένων για οικονομοτεχνικούς λόγους,

για λόγους δηλαδή που ανάγονται στην οικονομική δυσπραγία της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή είναι έγκυρη η απόλυση, αν γίνει ορθή συνεκτίμηση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, με άλλα λόγια αν δεν υφίσταται παράβαση του κανόνα του άρθρου 281 Αστικού Κώδικα, περί μη καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος. Ειδικότερα, προκειμένου να είναι έγκυρη η απόλυση εργαζομένου στην οποία προβαίνει ο εργοδότης για τον ανωτέρω λόγο, οφείλει αυτός κατά την  επιλογή του απολυτέου μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ίδιου επιπέδου από απόψεως ικανότητας, προσόντων και απόδοσης να λάβει υπόψην του και να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, της ηλικίας και της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης κάθε μισθωτού και της δυνατότητας εξεύρεσης από αυτόν άλλης εργασίας.