ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
September 11, 2018
omed banner
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
September 11, 2018
Share

Συνήθη πρακτική – όχι όμως και πάντα …νόμιμη – αποτελεί η υπέρβαση του ωραρίου για εργαζόμενους

με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύει ο dikigorosergatologos.gr τα δυο βασικά προαπαιτούμενα είναι η συναίνεση του εργαζόνενου και η δήλωση της μεταβολής του ωραρίου στην “Εργάνη”. Στο έγγραφο σημειώνονται συγκεκριμένα: “Η  παροχή της εργασίας των μερικώς απασχολούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα όταν αυτή έχει συμφωνηθεί να παρέχεται με ημερήσιο ωράριο μικρότερο από το πλήρες (κανονικό) ωράριο στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη, μη προβλεπόμενη και πρόσκαιρη ανάγκη για απασχόληση των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

1. Οι εργαζόμενοι να συναινέσουν στην παροχή αυτής της πρόσθετης εργασίας (αν είναι σε θέση να το κάνουν και η άρνησή τους θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη) και

2. Η παροχή της πρόσθετης εργασίας να μην λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο”

 

Τι ισχύει όμως για την έγγραφη συμφωνία, την γνωστοποίηση, τις αποδοχές, και την πρόσθετη εργασία?

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Η σύμβαση μερικής απασχόλησης πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Η έγγραφη αυτή συμφωνία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) τα στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, 
β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, 
γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο κατανομής και τις περιόδους εργασίας, 
δ) τον τρόπο αμοιβής και 
ε) τους τυχόν όρους τροποποίησης της σύμβασης.(άρθρο 2 Ν.2639/1998) 

 

Αν παραληφθεί η τήρηση του εγγράφου τύπου, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία η σύμβαση είναι άκυρη ως μερικής απασχόλησης και ισχύει ως πλήρους απασχόλησης. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την ίδια την διάταξη του άρθρο 2, παρ.1,εδ. β του Ν.2639/98 η οποία καθιερώνει τεκμήριο (μαχητό) υπέρ της σύμβασης αορίστου χρόνου. 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο εργοδότης οφείλει να τη γνωστοποιήσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν προβεί στη γνωστοποίηση αυτή, τεκμαίρεται / θεωρείται ότι η σχετική σύμβαση καλύπτει σχέση πλήρους απασχόλησης. 
 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις νόμιμες αποδοχές των πλήρως απασχολουμένων στην ίδια εργασία και καθορίζονται ειδικότερα ανάλογα με τις ώρες της μερικής απασχόλησης. Οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του α.ν.539/1945, όπως ισχύει. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος οφείλει να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η αρνησή του θα ήταν αντίθετη με τη καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένεις, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Ν. 3899/2010, άρθρο 17

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, όπως και η νυκτερινή εργασία, συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.