ΜΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ;

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΘΕΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΝ 6ΜΗΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ;
August 31, 2018
ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΕΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;
August 31, 2018
Share

Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του Υπαλληλικού Κώδικα,

καθιερώνεται ο κανόνας ότι ο υπάλληλος έχει την υποχρέωση αλλά και το δικαίωμα, να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας που ανήκει, χωρίς να είναι επιτρεπτή η αυθαίρετη ανάθεση καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα, ωστόσο, αποτελεί η ανάθεση στον υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας, ή εργασιών συναφών με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση, σε περίπτωση που υπάρχει επιτακτική (επείγουσα) υπηρεσιακή ανάγκη, η οποία δεν δύναται να καλυφθεί με άλλον τρόπο. Η ανωτέρω κατ’ εξαίρεση ανάθεση, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου, ενώ τυχόν παράταση του χρόνου αυτού έως έξι (6) επιπλέον μήνες επιτρέπεται μόνο μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση παράνομου εξαναγκασμού του υπαλλήλου σε παροχή πρόσθετης εργασίας, θεμελιώνεται αστική ευθύνη του Δημοσίου.