ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΩΝ 10.500€ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ Ο ΑΔΗΛΩΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
August 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ?
August 31, 2018
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
August 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ?
August 31, 2018
Share
Σήμερα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως

(ΦΕΚ 3521/22-8-18) και τίθεται σε άμεση εφαρμογή η δυνατότητα μείωσης του προστίμου των 10.500€ εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο που εντοπίζουν οι επιθεωρητές εργασίας ή οι ελεγκτές του ΕΦΚΑ. 
 
Σε εφαρμογή του σχετικού νόμου 4554/2018 που θεσμοθέτησε  τη μείωση του προστίμου, η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει τις παρακάτω 5 υποχρεώσεις για τον εργοδότη: 
 
1. Ο εργοδότης καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον 3 μηνών που αναλογούν στον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.  
 
2. Όταν ο εργοδότης προβαίνει στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4554/2018, καταβάλλει το επιβληθέν πρόστιμο μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί ανά περίπτωση σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας εντός  προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημέρα επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Το πρόστιμο μειώνεται στα 7.000€ για πρόσληψη διαρκείας 3 μηνών, στα 5.000€ για σύμβαση 6μηνών και στα 3.000€ για πρόσληψη με σύμβαση 1 έτους. 
 
3. Ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την ημέρα καταβολής του μειωμένου προστίμου, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) εκτός από το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, το έντυπο Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υπεύθυνη δήλωση επιλογής διάρκειας της σύμβασης, μη υποτροπής κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 4554/2018, αποδοχής του προστίμου και παραίτησης από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.
 
4. Σε περίπτωση μείωσης του προσωπικού της επιχείρησης, ο εργοδότης υποχρεούται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το γεγονός, να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συνδρομή κάποιου από τους προβλεπόμενους  λόγους.
 
5. Εάν, μετά τη χρήση της έκπτωσης, διαπιστωθεί η μη συνδρομή των προϋποθέσεών της ή συντρέξει μείωση του προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4554/2018, η αρμόδια Υπηρεσία (Σ.ΕΠ.Ε. ή Ε.Φ.Κ.Α.) βεβαιώνει σε βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό, ενημερώνοντας σχετικά τον τελευταίο.
 
 
Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.