ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
September 11, 2018
50.000 ΜΑΪΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
September 11, 2018
Share

Δημόσιος υπάλληλος στην Α΄ Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Θεσσαλονίκης, η οποία έτεκε δίδυμα,

ζήτησε να λάβει δεύτερη εννιάμηνη γονική άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου. Το αίτημα της αυτό απερρίφθη από τον προϊστάμενο της Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Θεσσαλονίκης. Έτσι, η εν λόγω δημόσιος υπάλληλος άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο εν συνεχεία υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΔΕΚ) (υπόθεση C-149/10). Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορούσε, φυσικά, την ερμηνεία της ρήτρας 2.1 της συμφωνίας-πλαισίου για την γονική άδεια, το οποίο περιέχεται στο παράρτημα της οδηγίας 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου.

Το ΔΕΚ απεφάνθη ότι η ρήτρα της συμφωνίας-πλαισίου για την γονική άδεια, η οποία περιέχεται στο παράρτημα της Οδηγίας 96/34/ΕΚ, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι απονέμει στο τέκνο ατομικό δικαίωμα γονικής άδειας. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η εν λόγω ρήτρα δεν έχει την έννοια ότι η γέννηση διδύμων θεμελιώνει δικαίωμα τόσων γονικών αδειών, όσα τα τέκνα που γεννιούνται, ως εκ τούτου η γέννηση διδύμων δεν θεμελιώνει δικαίωμα παροχής και δεύτερης γονικής άδειας. Δικαιολογητικός λόγος των ανωτέρω είναι η σκέψη ότι ο σκοπός της γονικής άδειας δεν επηρεάζεται από τον αριθμό των τέκνων με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο γονέας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Στην περίπτωση διδύμων, ο οικείος γονέας οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα και ταυτόχρονα στις ανάγκες τους. Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ της καταστάσεως γονέα διδύμων και εκείνης γονέα ενός μόνο τέκνου έγκειται στην ένταση απλώς των προς εκπλήρωση καθηκόντων και όχι στη διάρκειά τους, δεν δικαιολογείται διπλασιασμός της γονικής άδειας.