ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΣΕ
September 11, 2018
Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
September 12, 2018
Share

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣYΛΛOΓlKΩN ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι)

Ταχ.Δ/νση:       Πειραιώς 40

Ταχ.Κώδικας: 10182 -Αθήνα Πληροφορίετ: Ν. Κατσαρή ΤηλέΦωνο: 2131516284

ΘΕΜΑ: Περί διατήρησης επιδοµάτων

ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθµ. 1285/ 18-6-2012 έννραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενηµερώνουµε τα κάτωθι:

1)      Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1876/90, οι ΣΣΕ και οι όµοιας

εκτάσεως Αποφάσεκ Διαιτησίας (Δ.Α.) (άρθρο 16 ν. 1876/90) δεσµεύουν τους εργαζοµένους και εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλοµένων

συνδικαλιστικών οργανώσεων, ή των εν διενέξει αντίστοιχα, εκτός εάν κηρυχθούν υποχρεωτικές µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας (νυν Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισητ; και Πρόνοιας) για όλους τους εργαζοµένους στον κλάδο ή το επάγγελµα (άρθρο l1,παρ. 2, ν. 1876/1990). Η εφαρµογή των διατάξεων που

αφορούν την κήρυξη υποχρεωτικών των ΣΣΕ έχει ανασταλεί για όσο χρόνο διαρκεί η εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (άρθρο 37, Ν. 4024/2011).

2)       Η ερµηνευτική εγκύκλιος ΑΠ 4601/304/12-3-2012 της ΠΥΣ 6/2012

ορίζει ότι «ως επίδοµα επικινδύνου εργασίας νοούνται τα επιδόµατα που χορηγούνται λόγω των συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται κίνδυνο για τη σωµατική ακεραιότητα και τη ζωή του εργαζοµένου».

Κατά συνέπεια εφόσον τα αναφερόµενα στην αίτηση σας επιδόµατα εµπίπτουν σε αυτόν τον ορισµό θα διατηρηθούν. Για την υπαγωγή ή όχι των εν

 

λόγω επιδοµάτων στην κατηγορία, που ορίζει η εγκύκλιος, αρµόδιοι να ερµηνεύσουν είναι οι κοινωνικοί εταίροι που υπονράφουν την εκάστοτε συλλογική ρύθµιση εργασίας, ή σε περίπτωση διχογνωµίας αρµόδια να κρίνουν

είναι τα πολιτικά δικαστήρια, προς τα οποία µπορείτε να προσφύνετε.

 

 

 

Εσωτερική Διανοµή: 1}Δ3/1

2}ΚΦ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α ΕΛΕΝΗ ΚΕΦΑΜ