ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ 1 ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
September 11, 2018
Share

Όπως κάθε δικαιοπραξία, έτσι και η σύμβαση εργασίας εάν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου,

τότε είναι άκυρη και συνεπώς λογίζεται ότι δεν έγινε (άρθρα 3,174,180 ΑΚ) . Οι συνηθέστερες περιπτώσεις ελλείψεων και παραβάσεων που συνεπάγονται την ακυρότητα της εργασιακής σύμβασης είναι :

α)έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρα 127 επ.ΑΚ)

β)έλλειψη νόμιμης εκπροσώπησης εκ μέρους του εργοδότη

γ)παράλειψη τήρησης έγγραφου τύπου όταν αυτός επιβάλλεται από ειδική νομοθετική διάταξη ή κανονισμό με ισχύ ουσιαστικού δικαίου

δ)μη εφοδιασμός του εργαζομένου με βιβλιάριο υγείας ή άλλο πιστοποιητικό όταν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από κάποια νομική διάταξη

ε)μη εφοδιασμός με άδεια εργασίας (ενδεικτικά απαιτείται για την εργασία αλλοδαπών, ανηλίκων κτλ)

στ)ανυπαρξία επαγγελματικής άδειας ή πτυχίου άσκησης επαγγέλματος

ζ)μη τήρηση λοιπών όρων και διαδικαστικών προϋποθέσεων κατά την πρόσληψη

Σύμφωνα με πάγια νομολογία, η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας δε στερεί τον εργαζόμενο από το δικαίωμά του να αξιώσει από τον εργοδότη κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό (904ΑΚ επ.) την ωφέλεια, την οποία αυτός απεκόμισε από την  εργασία, την οποία του παρέσχε. Με άλλα λόγια, ο εργαζόμενος μπορεί να αναζητήσει το ποσό που θα κατέβαλε ο εργοδότης ως αντάλλαγμα της ίδιας εργασίας, που θα του παρεχόταν με έγκυρη σύμβαση εργασίας από άλλο μισθωτό κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Είναι προφανές ότι, αφού ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με άκυρη σύμβαση εργασίας δεν δεσμεύεται από την άκυρη αυτή σύμβαση ,μπορεί να τον απολύσει οποτεδήποτε χωρίς να είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας (π.χ. έγγραφος τύπος). Ωστόσο, στην περίπτωση καταγγελίας άκυρης σύμβασης εργασίας οφείλεται η εκ του νόμου προβλεπόμενη αποζημίωση απόλυσης. Εάν δεν καταβληθεί η αποζημίωση απόλυσης ο ακύρως εργαζόμενος μπορεί βεβαίως να την αξιώσει δικαστικώς, αλλά η μη καταβολή αυτής δεν θίγει το κύρος της καταγγελίας της άκυρης σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή όπως και αν δεν έχει τηρηθεί άλλη προϋπόθεση του κύρους της καταγγελίας, ο εργοδότης δεν περιέρχεται σε υπερημερία και δεν τίθεται ζήτημα αξίωσης μισθών υπερημερίας εκ μέρους του ακύρως εργαζομένου.