ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΥΟΥ / ΛΕΧΩΝΑΣ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
September 11, 2018
Share

Σύμφωνα με τοάρθρο 15 του Νόμου 1483/84

“Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας εργαζομένης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για  χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της αποδόσεως της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη”. Η διάταξη αυτή αφορά και στις γυναίκες που παρέχουν εργασία όχι μόνο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά και με σύμβαση εντολής.

Με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.3896/10 το διάστημα του 1 έτους αυξάνεται κατά τρεις μήνες για όσες γυναίκες έκαναν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας του Ν.3655/08. Δεδομένου ότι η εξάμηνη αυτή άδεια μπορεί να ληφθεί και κατά τμήμα ή να διακοπεί, η δε διάταξη ομιλεί περί «χρήσεως», το τρίμηνο ισχύει και για τις μητέρες που πήραν λιγότερους από 6 μήνες από την άδεια αυτή.

Η κατά παράβαση αυτής επιχειρηθείσα καταγγελία από τον εργοδότη θεωρείται ως μη γενομένη και ο τελευταίος οφείλει μισθούς υπερημερίας από το χρόνο της καταγγελίας. Μάλιστα, η απαγόρευση αυτή, που επιφέρει ακυρότητα της καταγγελίας, ισχύει ανεξαρτήτως γνώσης του εργοδότη, αλλά ακόμα και ανεξαρτήτως γνώσης και της ίδιας της εγκύου περί της κατάστασης εγκυμοσύνης(βλ. ΑΠ 1291/88, ΔΕΝ 1989 σελ. 988, ΜΠΘηβών 117/93, ΔΕΝ 1995 σελ. 1199). Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου κρίνεται κάθε φορά από το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, ως σπουδαίος λόγος θεωρούνται ένα ή περισσότερα περιστατικά τα οποία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρινόμενα αντικειμενικά και κατά την καλή πίστη, καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας.