ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Share

Ο θάνατος του εργοδότη δεν επιφέρει κατά κανόνα τη λύση της σύμβασης εργασίας.

Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που τα μέρη απέβλεψαν ειδικά στο πρόσωπο του εργοδότη, όταν δηλαδή το πρόσωπο αυτό αποτελεί στοιχειώδες στοιχείο της σύμβασης, οπότε και η σύμβαση λύνεται. Στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρχει αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τη διάταξη επιείκειας 675 του ΑΚ.