ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
September 11, 2018
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
September 11, 2018
ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
September 11, 2018
Share

Αλλαγές στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας πρότεινε η ειδική ομάδα στελεχών του Δημοσίου,

προκειμένου η διαδικασία να γίνει πιο απλή και αποτελεσματική. Σκοπός αυτής της ομάδας είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σχετικά με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, αναφέρει στην ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης πως χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο υπάρχον πλαίσιο και εισηγείται  διάκριση της κινητικότητας  από την διαθεσιμότητα.

Ως προς την διαθεσιμότητα, προτείνει να αλλάξει ο τρόπος μοριοδότησης στοχεύοντας έτσι στην ομάδα των 54.000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου εκ των οποίων οι 35.000 είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή έχουν διοριστεί εκτός ΑΣΕΠ. Αντίθετα, τονίζει πως δεν πρέπει να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσοι υπάλληλοι έχουν προσληφθεί με αξιοκρατικές διαδικασίες ή έχουν ειδικά προσόντα ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.